Lyssna på oss!

Är du yrkesverksam inom skola, vård eller myndighet? Gå vår utbildning och förbättra dina kunskaper om afabs (alla som föddes med snippa) med adhd och/eller autism samt lär dig hur du kan bli bättre på att bemöta dem. Vi åker ut i hela landet och utbildar. Utbildare är själva afabs med autism och/eller adhd.

Om projektet

Vi vill undersöka bemötandet av en av projektets primära målgrupper, dvs. flickor/tjejer/kvinnor/ickebinära (här menas de som tilldelats könet kvinna vid födsel) med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) – som t.ex. adhd, add, autism – eller som väntar på utredning av NPF-diagnos. (nedan omnämnda som ”målgruppen”) inom vård, skola, myndigheter och hur den psykiska hälsan skiljer sig mellan dem som fått sin diagnos tidigt respektive sent.

Vi vill med projektet öka kunskapen och förändra yrkesverksammas bemötande av målgruppen. Vi vill utarbeta en metod/ett studiematerial för att utbilda yrkesverksamma och därmed minska utsatthet, diskriminering och psykisk ohälsa hos målgruppen. Vi vill också öka kunskapen hos övriga i samhället om hur det ser ut, möjliggöra för målgruppen och deras anhöriga att ha ett handfast material att tillgå om de bemöts illa inom skola, vård och myndigheter.

Yrkesverksamma inom skola, vård och myndigheter är projektets andra primära målgrupp (nedan omnämnda som ”yrkesverksamma”). Målgruppen har under handledning skrivit ansökan och kommer anställas inom projektet. Centralt i projektet är målgruppens delaktighet. Projektet kommer att involvera fler personer ur målgruppen i projektets alla delar för att få en så stor bredd som möjligt, och de ska komma både från Stockholm och andra delar av Sverige.

Under projektet kommer vi bygga upp ett nationellt nätverk med personer ur målgruppen för att stärka gruppen och möjliggöra för engagemang i projektaktiviteterna under projekttiden. Vi vill aktivera målgruppen i projektet för att vi tillsammans kan känna att vi äger frågan, kan påverka, bli lyssnade på – och att skapa faktisk förändring.

Projektet kommer ta fram en bok och ett studiematerial med bemötandemetod för yrkesverksamma. Boken riktar sig till yrkesverksamma, anhöriga, målgruppen och allmänhet – där fakta och personliga berättelser varvas. Boken kommer också vara underlag för diskussion och studiecirklar. Det nätverk som byggs upp kommer utgöra basen för gemensamt påverkansarbete som t.ex. debattartiklar, panelsamtal och föreläsningar. På det sättet når projektet ut till allmänhet, olika instanser och yrkesgrupper. Det kommer skapas en podd, webbsida och projektet kommer såklart synas på sociala medier.

Ur nätverket skapas en ambassadörspool som ansvarar för utbildning av yrkesverksamma. Slutligen kommer en slutkonferens anordnas där framtaget material presenteras tillsammans med de erfarenheter som gjorts under projektet.

För mer information, kontakta oss på lyssnapaoss@demokratipiloterna.se eller 0708266703. Hemsida: www.lyssnapaoss.se

Comments are closed.